Verslag jaarvergadering april 2017

Verslag VSA-jaarvergadering d.d. 19 april 2017 (Concept)

1. Opening van de vergadering door Piet van Dijk (voorzitter VSA)

Van Dijk blikt terug op gebeurtenissen van afgelopen verenigingsjaar 2016. Procedure tegen komst Filmhuis Focus op het Kerkplein is uiteindelijk bij de Raad van State beslecht in ons nadeel. VSA betreurt dat. Verlies hoort bij het leven, ergo VSA gedraagt zich als sportieve verliezer.

Het uiteindelijk slopen van eerder opgegraven stadsmuur is ook teleurstellend.

Van Dijk prijst de voortrekkers van het project “Jansbeek Boven Water” onder wie Johan Wolthuis.

De (nieuwbouw)ontwikkelingen in het Paradijs acht VSA hoopgevend.

De besluitvorming over de Blauwe Golven van Peter Struycken heeft grote aandacht van VSA.

Bouwen in het groen draagt het gevaar in zich van Arnhemse aantasting groenstructuur. Dit vergt continue aandacht van VSA.

2. Vaststelling agenda

Aan punt 3 wordt tevens de herbenoeming van Fredy Scheers en Hein van ’t Wout toegevoegd.

3. Voordracht Edwin Kemers als nieuw VSA-bestuurslid

Edwin Kemers stelt zich voor aan de vergadering. Hij woonde al enige VSA-bestuursvergaderingen bij en is tevens actief bij de stichting Jansbeek Boven Water. Ook is hij betrokken bij D’66. De laatste betrokkenheid staat verder los van zijn VSA-ambities. Hij wordt bij acclamatie door de vergadering gekozen als nieuw VSA-bestuurslid.

Zowel Fredy Scheers als Hein van ’t Wout wordt opnieuw als VSA bestuurslid gekozen. Ook zij krijgen een luid applaus van de vergadering.

Er zijn twee vacatures in het VSA-bestuur, te weten de kwaliteitszetels van Prodesse Conamur en Vrienden van Sonsbeek.

Van Dijk roept vergadering op nieuwe leden te werven. Men kan zijn gevoel voor Arnhem duidelijk maken door middel van een VSA-lidmaatschap.

4. VSA-jaarverslag 2016

VSA-secretaris Kees Crone stelde hem op. Geen van de aanwezigen heeft vragen over het VSA- Jaarverslag 2016. De secretaris wordt bedankt door de vergadering.

5. Financieel verslag 2016 en benoeming nieuwe Kascommissie

VSA-penningmeester Fredy Scheers stelde Financieel Jaarverslag 2016 op. De Kascie. 2017 bestond uit de heren Luuk Broer en Edwin Kemers. Zij constateerden geen onregelmatigheden en adviseren de vergadering het Financieel Verslag VSA-2016 goed te keuren. F. Scheers geeft een summiere toelichting op de cijfers. Het door de jaren heen opgebouwde saldo in kas is een buffer voor eventueel te voeren procedures. Fredy Scheers krijgt applaus van de vergadering voor haar financiële handelen ten behoeve van de VSA.

De vergadering benoemt de heren Luuk Broer en René Nijhof in de Kascie. 2018.

6. Oorkonde Beste Bijdrage aan het Arnhems Stadsschoon 2016

Dit jaar wordt de Oorkonde niet uitgereikt wegens onvoldoende keuze uit aansprekende projecten. Volgend jaar zal de Oorkonde Beste Bijdrage aan het Arnhems Stadsschoon wél worden uitgereikt voor zowel het jaar 2016 als 2017.

  1. Pauze
  2. Lezing door de heer P. Poelmans en mevr. A. van der Graaf over de Jansbeek

Poelmans start de lezing met uitleg over zijn bemoeienis met het project Jansbeek boven Water. Hij is vooral betrokken bij de uitvoering. Mevrouw Van der Graaf stak men name energie in het ontwerp van de Jansbeek. Er volgt een levendige uitleg door zowel Poelmans als Van der Graaf. De aanwezigen luisteren aandachtig toe. De heer Folkert Rotshuizen (91), voorzitter van de gelijknamige stichting geeft nog een nadere toelichting. Van der Graaf vertelt details over de loop, begroeiing en inrichting van de beek. Er komen ook nieuwe bomen aan de Jansbeek. Dat zullen stadsbomen zijn die tegen een stootje kunnen. In ieder geval géén platanen. Eind 2017 stroomt de Jansbeek door de Bovenbeekstraat, Beekstraat, Broerenstraat, Kerkplein en Nieuwstraat naar de Rijn.

Na afloop van de lezing dankt Piet van Dijk de sprekers. Hij overhandigt beiden een presentje. 9. Rondvraag

Herman Hofman neemt een voorschot op de discussie over de Blauwe Golven. Hij breekt een lans voor de zowel toen als nu bescheiden landschapsarchitect Van Vliet. Zijn naam wordt momenteel ten onrechte nergens genoemd. Van Vliet ging indertijd over het groen en de fontein. Die fontein moet beslist terugkomen vinden Herman Hofman en Piet van Dijk.

10. Sluiting vergadering
Piet van Dijk sluit om 21.50 uur de vergadering.
De jaarvergadering werd door ca. 35 personen bezocht. Verslag: Kees Crone (secr. VSA)